Příprava na inkluzivní trh práce D.R.A.K.

 

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. je od 1.října 2017 realizátorem projektu financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu České republiky

„Příprava na inkluzivní trh práce D.R.A.K.“

reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004417

O projektu

Celý název projektu: Příprava na inkluzivní trh práce D.R.A.K.

Registrační číslo:  CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004417

Název operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva: č. 02_16_037 pro Podporu žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) v prioritní ose 3 OP

Číslo a název prioritní osy: 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Termín realizace: 1.10.2017 – 30.9.2020

Alokována částka: 7 358 601,20 Kč

Anotace

Tříletý projekt Občanského sdružení D.R.A.K., z.s. reaguje na nízkou zaměstnanost mladých lidí se zdravotním postižením (OZP) v Libereckém kraji, která je spojená s nízkým stupněm jejich vzdělání a nízkou připraveností na trh práce. Projekt prostřednictvím 8 klíčových aktivit podporuje žáky se SVP při vstupu na trh práce a pomáhá vytvářet inkluzivní prostředí v zapojených školách. Současně podporuje v tématu inkluze učitele, rodiče a širokou veřejnost.

Cíle projektu

Cílem projektu je zajištění co možná nejperspektivnějšího budoucího uplatnění pro děti a žáky se SVP, a to jak z hlediska společenského, osobního i pracovního. Doprovodným cílem je prostřednictvím cílené pracovní diagnostiky doplněné kariérovým poradenstvím a skupinovými a volnočasovými aktivitami prodloužit jejich vzdělávací dráhu nad rámec povinné školní docházky.

Cílem je ukázat široké spektrum možností, kde se žáci se SVP mohou uplatnit na trhu práce. Pomocí volnočasových aktivit děti zlepší svou jemnou motoriku, zvýší své sociální kompetence díky skupinovým aktivitám, prohlédnou si potenciální zaměstnavatele v rámci exkurzí.

Dalším cílem je vytváření inkluzivního prostředí na školách a mezi vrstevníky. Aktivity jsou plánovány s integračním přesahem, díky kterému budou do projektu zapojeny jak děti se SVP, tak intaktní děti. Jejich cílem je, aby děti se SVP také zažily úspěch a aby je jejich spolužáci zažili i v jiném než školním prostředí.

 

Kvantifikované cíle:

- Podpořených 100 dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;

- 100 intaktních dětí a žáků, kteří jsou zapojeni do vytváření inkluzivního prostředí ve škole;

- 80 osob z řad veřejnosti, které budou podpořeny v rámci osvětových aktivit formou

workshopů;

- 9 mimoškolních aktivit, které povedou k rozvoji kompetencí žáků se SVP;

- 6 podpořených pedagogických pracovníků;

- 3 zapojené školy

Plánované výsledky

Očekávanou změnou je zejména pokračování žáků se SVP ve vzdělávání na střední škole. Projekt přispěje k tomu, aby si zdravotně postižení žáci uvědomili své hodnoty a posílili své sebevědomí. Projekt přispěje k jejich pozitivní motivaci ohledně uplatnění na trhu práce. Změnu, kterou projekt přinese, je zlepšení klimatu ve školách, kde budou žáci se SVP přijímáni kolektivem vrstevníků. Přidanou hodnotou je vytvoření různorodého kolektivu, kde funguje respekt a solidarita, které si žáci odnesou do dospělého života.

Očekávané změny korespondují se situací, která funguje na rakouském vzdělávacím systému. S tím, že devátá třída je v Rakousku zaměřena především na směřování žáka ke konkrétní profesi. Dochází k testování a volbě vhodného budoucího povolání. Testy jsou především zaměřeny na silné stránky člověka, jeho schopnosti v jednotlivých vzdělávacích směrech a také na samotném postoji klienta k práci. Žáci, kteří se již obtížně uplatňují na základní škole ve vzdělávání (z jakéhokoliv důvodu – osoby s poruchami učení nebo se zdravotním postižením, případně se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním), mohou nastoupit do organizací podobných Sdružení D.R.A.K. na časově omezený program, který jim pomůže v první fázi se stabilizovat a následně připravit na jejich budoucí povolání.

Cílové skupiny projektu

Děti a žáci 7. – 9. tříd ZŠ, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření inkluzívního prostředí ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích působících v oblasti volného času dětí a mládeže;

Děti a žáci 7. – 9. tříd ZŠ, se speciálními vzdělávacími potřebami;

Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ;

Rodiče dětí a žáků;

Veřejnost.

Zapojené organizace

Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace

Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR

v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

 


Pozvánka na seminář 27.11.2018 *pdf

 

Pozvánka na víkend s D.R.A.K.em 9.11. - 11.11.2018 *pdf

- přihláška na víkend s D.R.A.K.em 9.11. - 11.11.2018 *doc

- pokyny na víkend s D.R.A.K.em 9.11. - 11.11.2018 *doc

- prohlášení na víkend s D.R.A.K.em 9.11. - 11.11.2018 *doc

 

Pozvánka na seminář 26.09.2018 *pdf

 

Pozvánka na víkend s D.R.A.K.em 17.8. - 19.8.2018 *pdf

- přihláška na víkend s D.R.A.K.em 17.8. - 19.8.2018 *doc

- pokyny na víkend s D.R.A.K.em 17.8. - 19.8.2018 *doc

- prohlášení na víkend s D.R.A.K.em 17.8. - 19.8.2018 *doc

 

Pozvánka na seminář 10.07.2018 *pdf

Pozvánka na den s D.R.A.K.em 20.5.2018 *pdf

Pozvánka na seminář 17.5.2018 *pdf

Pozvánka na seminář 19.3.2018 *pdf

Pozvánka na seminář 9.1.2018 *pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabídka kroužků v rámci projektu *pdf

Informační dopis pro rodiče (intaktní žáci) *pdf

Informační dopis pro rodiče (žáci se SVP) *pdf

Informační cedulka projektu *pdf

Informační letáček malý *pdf

Nabídka kroužků (seznam) *pdf

Publicita - Leták projektu (A3) *pdf

Tisková zpráva *pdf

Základní informace o projektu *pdf

 

Facebook

Kontakty

Adresa:
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.
Oblačná 450/1 
460 05 Liberec 5

IČO: 26636328
DIČ: CZ 26636328

Telefony:
+420 485 102 668
o.s. D.R.A.K., sociální služby


+420 485 105 349
chráněná dílna 


E-mail:
info@sdruzenidrak.org

Web: www.sdruzenidrak.org

^