Předávání informací D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. je realizátorem projektu financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky

„Předávání informací D.R.A.K.“

reg. č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00128

 

REALIZACE PROJEKTU UKONČENA

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00128

Zahájení projektu: 01. 09. 2013

Ukončení projektu:  30. 06. 2015

Celkové způsobilé výdaje projektu:  1 780 562,22 Kč

Nositel projektu: 

     Občanské sdružení D.R.A.K. 

     Oblačná 450/1, 460 05 Liberec V – Kristiánov

     www.sdruzenidrak.org

O projektu

Projekt je zaměřen na vzdělávání pracovníků/ic žadatele, kteří poskytují sociální služby klientům občanského sdružení žadatele, a na osoby pečující o tyto klienty (pečující matky, otcové apod.). Z dotazníkového šetření, které v březnu 2013 prováděl žadatel, vyplynulo, že velký zájem o vzdělávání mají jak pracovníci NNO, tak osoby pečující o osoby blízké. U zaměstnanců občanského sdružení jsou znalosti zaměřeny zejména na zdraví, duševní zdraví apod. Pracovníci by se chtěli více vzdělávat nejen v odborných znalostech jejich oboru, ale také v dovednostech jako je jednání s klienty (17%), institucemi (13%) apod. Mezi osobami pečujícími byl projeven zájem o témata jako je zdraví, finanční gramotnost, psychologické zaměření. Jak vyplývá z dotazníkového šetření, poskytovatelé služeb se chtějí rozvíjet v problematice, se kterou se nejvíce při výkonu své práce setkají. Respondenti se velice často setkávají s problémy klientů, které se týkají práce a finančních problémů, dále pak s problémy ohledně zdraví a zdravotních handicapů. Mezi nejčastější klienty o.s. D.R.A.K. patří zdravotně handicapovaní lidé a osoby pečující o osobu blízkou. Z průzkumu vyplynula potřeba vzdělávání jak pracovníků/ic žadatele zejména v dovednostech a nových znalostech v oblasti práce, tak pečujících osob. U pečujících osob je velmi důležité, aby získávali nové informace v oblasti např. zdravotního pojištění, pěstounství, případně nových informací, znalostí pro lepší a kvalitnější život nejen pečujícího osoby ale i osoby blízké.

Cíle projektu

Cílem projektu je podpořit zkvalitnění poskytování služeb občanského sdružení D.R.A.K. prostřednictvím odborného vzdělávání jeho zaměstnankyň, zaměstnanců a osob pečujících o zdravotně postiženou osobu a přispět k rozvoji organizace žadatele.
Kvantifikovanými cíli je podpora 11 pracovníků/ic žadatele a 10 pečujících osob, pro které bude zorganizován.
Celkem se uskuteční 29 kurzů pro pracovníky/ce žadatele a 15 kurzů pro osoby pečující o zdravotně postiženého člověka.

Cílovové skupiny

Jednu cílovou skupinu zastupují v projektu zaměstnanci/kyně žadatele, občanského sdružení D.R.A.K., poskytující sociální služby. Jedná se o 6 sociálních pracovníků/ic, 4 pracovníky/ce v sociálních službách a 1 vedoucí pracovnici.
Druhou cílovou skupinou jsou osoby pečující o osobu blízkou. Jedná se o fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči, tedy pečující, kteří
se starají o zdravotně postiženou osobu ohroženou z důvodu zdravotního handicapu sociálním vyloučením.

Aktivity projektu

Název aktivity/termín realizace aktivity – odborné vzdělávání pro zaměstnance/-kyně o.s. D.R.A.K.

Aktuální trendy v sociální práci – 6 kurzů + 1 WS*

11/2013 – 06/2015

Autohygiena – 6 kurzů

01/2014 – 06/2015

Komunikace – 4 kurzy

01/2014 – 06/2015

Manažerské a projektové dovednosti – 7 kurzů + 1 WS*

01/2014 – 06/2015

Podpora týmové spolupráce – supervize a koučování

01/2014 – 06/2015

Odborné stáže

02, 04, 09, 11/2014 a 02/2015

*workshop

 

Název aktivity/termín realizace aktivity – vzdělávání pro pečující – celkem 15 kurzů

První pomoc pro pečující

01/2014 (vyjma 07 a 08) – 05/2015

Arteterapie a artefiletika,

01/2014 (vyjma 07 a 08) – 05/2015

Insolvenční řízení v praxi – workshop

01/2014 (vyjma 07 a 08) – 05/2015

Metody práce s lidmi s mentálním postižením

01/2014 (vyjma 07 a 08) – 05/2015

Péče o osoby s demencí v domácí péči

01/2014 (vyjma 07 a 08) – 05/2015

Komunikační dovednosti a asertivita

01/2014 (vyjma 07 a 08) – 05/2015

Snoezelen v teorii a praxi

01/2014 (vyjma 07 a 08) – 05/2015

Pěstounská péče: Právní úpravy, Práce s dítětem, Attachment (3 kurzy)

01/2014 (vyjma 07 a 08) – 05/2015

Sociálně právní minimum

01/2014 (vyjma 07 a 08) – 05/2015

Základy soukromého práva

01/2014 (vyjma 07 a 08) – 05/2015

Dávky sociálního zabezpečení – workshop

01/2014 (vyjma 07 a 08) – 05/2015

Syndrom vyhoření I. a II.

01/2014 (vyjma 07 a 08) – 05/2015

Péče o sebe pro pečující

01/2014 (vyjma 07 a 08) – 05/2015

Kontakty

Za příjemce podpory a realizátora projektu – Občanské sdružení D.R.A.K.

  • Koordinátor vzdělávacích aktivit a administrátor projektu: Ladislav Kořínek
  • Administrátor a kontaktní osoba: Bc. Marie Ryšavá, tel.: 606 032 310

Výběrová řízení

Vzdělávání v Občanském sdružení D.R.A.K. 2013 - 2015

(vyvěšeno 5. 11. 2013)

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

Smlouva část A

Smlouva část B

Smlouva část C

19. 11. 2013: z důvodu neobdržení žádné nabídky bylo výběrové řízení zrušeno.

Facebook

Kontakty

Adresa:
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.
Oblačná 450/1 
460 05 Liberec 5

IČO: 26636328
DIČ: CZ 26636328

Telefony:
+420 485 102 668
o.s. D.R.A.K., sociální služby


+420 485 105 349
chráněná dílna 


E-mail:
info@sdruzenidrak.org

Web: www.sdruzenidrak.org

^