Odborné sociální poradenství

Komu je služba určena:

 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby v krizi
 • rodiny s dítětem/dětmi

Věkově není cílová skupina omezena.

Uživatelem může být osoba patřící do jedné nebo více uvedených cílových skupin, a to na základě žádosti o poskytnutí sociální služby. Žádost je možné podat osobně, telefonicky nebo písemně a do služby může vstoupit klient také anonymně.

Pro využití služby se předpokládá trvalý pobyt na území Libereckého kraje nebo jiný vztah k našemu regionu (např. přechodný pobyt, zaměstnání, rodinné vazby apod.)

Kdy a kde je služba poskytována?

 • Poradna Liberec:

                                     Adresa: Oblačná 450/1, Liberec 5

                                     Provozní doba: pondělí až pátek 8-12 hod.

 • Pobočka Tanvald:

                                     Adresa: U Školky 579, Tanvald

                                     Provozní doba: čtvrtek 9-12 hod. (pouze po předchozí dohodě)

 • Pobočka Turnov:

                                     Adresa: Antonína Dvořáka 2243, Turnov

                                     Provozní doba: čtvrtek 9-12 hod. (pouze po předchozí dohodě)

 • Pobočka Hrádek nad Nisou:

                                     Adresa: Horní náměstí 71, Hrádek nad Nisou

                                     Provozní doba: čtvrtek 9-12 hod. (pouze po předchozí dohodě)

Službu je možné poskytnout také ve Vašem přirozeném prostředí, a to po předchozí domluvě. Pracovní doba terénních pracovníků je od pondělí do pátku 8 – 16 hod.

Jaký je cíl služby:

Cílem odborného sociálního poradenství je napomáhat lidem žijícím v Libereckém kraji při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti (společenské izolace), ve které se ocitli především v důsledku svého zdravotního postižení či vyššího věku. Poskytnutím informací a podporou se snažíme, aby lidé s postižením mohli vést obdobný život jako lidé v běžné společnosti.

Poslání služby:

Posláním služby je poskytovat bezpečnou, bezplatnou a kvalifikovanou podporu osobám se zdravotním postižením a jejich pečujícím rodinám při řešení jejich nepříznivé životní situace.

Zásady poskytování služby:

 1. Občanský přístup - důraz klademe na vytvoření přirozené podpory z rodiny, pracovního prostředí atd.; uživateli poskytujeme právě tolik podpory, kolik potřebuje (tzn. ne méně, ale ani více)
 2. Individuální přístup – vycházíme z osobních přání, potřeb, možností a schopností uživatele; prostřednictvím individuálního plánu podporujeme uživatele při naplňování jeho osobních cílů.
 3. Aktivizační přístup - od uživatele naší služby očekáváme aktivní přístup při rozhodování (případně jej k němu vedeme), protože jen on sám je zodpovědný za dosahování a naplňování svých osobních cílů; s uživatelem pracujeme tak, aby se jeho potřeba podpory postupně snižovala.
 4. Pozitivní přístup - pozornost věnujeme především možnostem a schopnostem uživatele, zaměřujeme se na posilování schopností a dovedností uživatele tak, aby měl zajištěn přístup ke vzdělání, zaměstnání, kulturnímu a společenskému životu, atd.

S čím Vám můžeme pomoci?

Konkrétní poradenské oblasti jsou například:

 • Kompenzační pomůcky (vhodnost výběru, dostupnost, financování apod.)
 • Uplatnění na trhu práce (profesní a předprofesní příprava, výběr zaměstnavatele, pracovní prostředí, změna oboru práce vzhledem ke zdravotnímu stavu, pracovní diagnostika apod.)
 • Finance (rodinný rozpočet, hospodaření, dluhy, exekuce apod.)
 • Komunikace s úřady a jinými institucemi (základní právní poradenství při odvolání proti rozhodnutí, správní řízení, ochrana práv a oprávněných zájmů, náležitosti úředního jednání apod.)
 • Terapeuticko-psychologická oblast (zvládání krizí, náročné životní situace, osamostatnění apod.)

Fakultativní činnosti

Součástí sociální služby je půjčovna kompenzačních pomůcek. Aktuální ceník je ke stažení zde.

Co udělat pro vstup do služby?

Zájemci o službu mohou kontaktovat pracovníky služby osobně přímo na kontaktních místech služby, dále pak telefonicky či e-mailem (viz. kontakty na webové stránce www.sdruzenidrak.cz, kde také získáte další informace o službě).

Služba Vám bude poskytnuta na základě písemné dohody nebo na základě uzavření této dohody ústně, o čemž je učiněn záznam v naší evidenci. Službu je možné poskytnout také anonymně.

Prostředí poskytování služby

Služba je poskytována v našich čtyřech ambulancích na území Libereckého kraje nebo ve Vašem přirozeném prostředí. Chceme Vám být co nejblíže, abychom službu mohli poskytovat co nejširšímu okruhu zájemců.

Kancelář v Liberci je plně bezbariérová, v ostatních pobočkách disponujeme prostorem, který je dostupný i na invalidním vozíku, avšak nachází se mimo prostor samotné ambulance (jeho využití je třeba předem domluvit).

Pro poskytování co nejkvalitnější služby nám slouží také moderní technika. Každá poradna je vybavena počítačem s tiskárnou a připojením k internetu. Všichni pracovníci disponují mobilním telefonem. Pro aktuální informace poskytované našim klientům používáme nejrůznější databáze a systémy, jako jsou právní informační systémy nebo databáze volných pracovních míst.

Pokud je služba poskytována v terénu, je vždy nutné zajistit, aby prostředí bylo bezpečné pro klienta i pracovníka služby.

Kapacita služby

Maximální okamžitá kapacita je 1 klient v ambulantní formě a 1 klient v terénní formě. Tj. v jeden okamžik je možné poskytnout službu celkem dvěma klientům.

Dokumenty služby

Pravidla pro podávání a řešení stížností, námětů a připomínek

Vnitřní pravidla služby

Vzor Smlouvy o poskytnutí sociální služby

Leták ke službě

Leták k finanční gramotnosti

 

Služba je poskytována zdarma 

Součástí je půjčovna kompenzačních pomůcek, pomůcky jsou poskytovány za úplatu na základě smlouvy

 

Pro rok 2017 je služba realizována díky dotaci Libereckého kraje č. OPL/4622/2016.  

V roce 2017 podpořilo službu Město Turnov.

 

 Pro rok 2016 je služba podpořena MPSV prostřednictvím Libereckého kraje smlouvou č. OLP/644/2016.

Pro rok 2016 je služba realizována díky dotaci Libereckého kraje č. OPL/3688/2015.

Pro rok 2016 službu podpořilo Statutární město Liberec.

 

Kontakty

Mgr. Martin Korych, koordinátor služby, pracovní poradenství a poradenství v oblasti práva, tel. 725 952 088

Bc. Marie Ryšavá, poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, tel. 606 032 310

Šárka Růžičková, poradenství v oblasti psychologie (socioterapie), tel.: 776 100 962

 

Kontaktní místo (poradna)

 

Kontaktní místo (poradna)

LIBEREC

Oblačná 450/1

460 05 Liberec 5

TURNOV

Antonína Dvořáka 2243

511 01 Turnov

 

Kontaktní místo (poradna)

 

Kontaktní místo (poradna)

TANVALD

D.R.A.K. U Školky 579

468 41 Tanvald

HRÁDEK NAD NISOU

D.R.A.K. Horní náměstí 71

463 34 Hrádek nad Nisou

Před návštěvou doporučujeme uživatelům služby kontaktovat poradce

a domluvit s ním schůzku i její rámcová téma.

Facebook

Kontakty

Adresa:
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.
Oblačná 450/1 
460 05 Liberec 5

IČO: 26636328
DIČ: CZ 26636328

Telefony:
+420 485 102 668
o.s. D.R.A.K., sociální služby


+420 485 105 349
chráněná dílna 


E-mail:
info@sdruzenidrak.org

Web: www.sdruzenidrak.org

^