O nás

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. bylo založeno v roce 2003 lidmi, kteří se ocitli ve svízelné životní situaci. Narodilo se jim dítě s tělesným postižením nebo byli nuceni sami zvládat důsledky svého zdravotního handicapu. Některé z nich zvládání této situace obohatilo o zkušenosti či impulsy a podnítily je k rozhodnutí pomáhat jiným, kteří řeší podobné nesnáze.

Základními hodnotami, na kterých je postavena činnost sdružení, jsou domov, rodina, aktivita, komunikace (D.R.A.K.), respekt k jedinečnosti každého člověka a svoboda ve výběru možných řešení individuálních problémů.

Činnost sdružení je zaměřena na dvě skupiny občanů:

-  Děti, mládež a dospělí s tělesným postižením

-  Pečující matky, otcové, rodiny

Oběma skupinám je nabízena ucelená podpora zahrnující poradenství, vzdělávání, akviziční programy, psychorehabilitační setkávání a volnočasové aktivity. Pro lidi s postižením je nabízeno rehabilitační plavání, kurzy práce na PC, pomoc při osamostatňování se a osvojování sebeobsluhy, podpora při rozvoji prosociálních kompetencí a speciální poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, sociálního zabezpečení, vzdělávacích příležitostí a profesní orientace.

Naše sdružení poskytuje sociální služby osobám s tělesným znevýhodněním a pečujícím rodinám a provozuje chráněné dílny, kde pracuje téměř 30 těžce zdravotně postižených osob. Podporuje Klub maminek a dětí se zdravotním postižením. Máme zkušenosti s řízením projektů z EU a ESF a byli jsme také realizátorem projektu Cíle 3 s názvem Přeshraniční spolupráce rodin s postiženými dětmi. Součástí projektu byla pravidelná setkávání rodin a dětí, a to vždy střídavě v Liberci a v Hartau, a výměna zkušeností se systémem v ČR a Sasku.

Sdružení D.R.A.K. aktuálně čerpá z Evropského sociálního fondu finanční prostředky na realizaci několika projektů. Cílovou skupinou těchto projektů jsou osoby se zdravotním postižením i osoby, které pečují o člena domácnosti závislého na péči druhé osoby.

V letech 2005 až 2007 prošli pracovníci sdružení vzdělávacím systémem pro nestátní neziskové organizace, pořádaném Nadací rozvoje občanské společnosti.

Prezentační video našeho sdružení vzniklé v rámci ankety Vstřícný zaměstnavatel si můžete prohlédnout zde.

Facebook

Kontakty

Adresa:
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.
Oblačná 450/1 
460 05 Liberec 5

IČO: 26636328
DIČ: CZ 26636328

Telefony:
+420 485 102 668
o.s. D.R.A.K., sociální služby


+420 485 105 349
chráněná dílna 


E-mail:
info@sdruzenidrak.org

Web: www.sdruzenidrak.org

^