K inkluzi společnou cestou

 

Název projektu:   „K inkluzi společnou cestou”

Projekttitel: „Gemeinsam auf dem Weg zur Inklusion”

Registrační číslo: ERN-0420-CZ-08.03.2017

Začátek/Beginn 01.04.2017  

Konec/Abschluss 31.03.2018

 

Uznatelné náklady:17.367,89 €.                                 Přislíbený příspěvek: 14.762,70 €.

Projektantrag: 17.367,89 €.                                         Bewilligte Förderung: 14.762,70 €.

 

Název/organizace - Name/Organisation: Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. 

Právní forma - Rechtsform: Zapsaný spolek 

Identifikační číslo - Handelsregister- bzw. Vereinsregisternum: 26636328

Adresa - Anschrift: Oblačná 450/1, 46005 Liberec 5, Tschechische Republik / Česká republika

 

Název/organizace - Name/Organisation: Diakoniewerk Oberlausitz e.V.

Právní forma - Rechtsform: Der Diakoniewerk Oberlausitz e. V. ist  Alleingesellschafter der Dienstleistung Oberlausitz

Identifikační číslo - Handelsregister- bzw. Vereinsregisternum: VR 9227

Adresa - Anschrift: Am Sportplatz 6, 02747 Herr OT Großhennersdorf, Deutschland / Německo

 

Cíl projektu:

Inkluze jako cíl k začleňování osob se zdravotním postižením je novým řešením podpory osob se zdravotním postižením v ČR. Tento směr splňuje již požadavky na začlenění cílové skupiny do společnosti. V Německu probíhá inkluze více jak 40 let dlouho. V ČR byly využívány různé směry podpor, které zajišťovaly různé druhy péče pro osoby se zdravotním postižením. Nově se naskytla možnost získat přehled a zkušenosti v oblasti inkluze a to v oblasti  vzdělávání, zaměstnávání a sociální práce u německého partnera s dlouholetými zkušenostmi.Cílem projektu je vzájemné  předávání zkušeností a praxe v oblasti přípravy na trh práce osob se zdravotním postižením. Cílem přeshraniční spolupráce je využití příkladů dobré praxe  dvou spolupracujících organizací.  Projektové aktivity jsou určeny pro 4 cílové skupiny. 1. skupinou jsou odborní pracovníci (pedagogové), 2. skupinou jsou zaměstnavatelé, kteří se podílejí na zaměstnávání osob se zdravotním postižením.  3. skupinou jsou sociální pracovníci, kteří mapují, síťují, propojují a pomáhají k přenosům informací k cílovým skupinám. 4. skupinou jsou osoby se zdravotním postižením, které jsou zaměstnány v partnerských organizacích. Během projektu proběhnou 4 odborné semináře a jedna odborná konference, kterých se účastní celkem 60 osob(30 CZ/30DE). Dále proběhnou 2 exkurze zaměstnanců u partnerů  CZ/DE, předpokládaná účast je 20 osob ( 10CZ/10DE). V projektu proběhnou 2 pracovní stáže pro osoby se zdravotním postižením, které jsou připraveny pro 8 osob se zdravotním postižením a 2 doprovodné osoby ( 5CZ/5DE). Celkem se účastní 10 osob. V rámci projektu proběhnou také poznávací a navazující aktivity: společné sportovní a volnočasové aktivity: 1 v CZ a 1 v DE,  kterých se účastní celkem 110 osob, (55 CZ, 55 DE). Projekt podporuje rovnost příležitostí a nediskriminuje lidi na základě jejich pohlaví, rasy nebo etnického původu. Podporuje rovnoprávné postavení mužů a žen.

 

Das Ziel der Inklusion, der Eingliederung von Behinderten, ist für die Tschechische Republik ein neuer Ansatz für die Förderung dieses Personenkreises. Diese Ausrichtung erfüllt jetzt die Anforderungen für diegesellschaftliche Eingliederung der Zielgruppe. In Deutschland wird die Inklusion schon 40 Jahre praktiziert. In Tschechien wurden verschiedene Typen der Unterstützung benutzt, die unterschiedliche Arten der Betreuung von Behinderten einschlossen. Jetzt bot sich die neue Möglichkeit, beim deutschen Partner mit seinen langjährigen Erfahrungen  einen Überblick auf dem Gebiet der Ausbildung, Beschäftigung und Sozialarbeit zu erhalten. Ziele des Projekts sind der Erfahrungsaustausch und Praktika auf dem Gebiet der Vorbereitung von Behinderten für den Arbeitsmarkt. Die grenzüberschreitende Kooperation soll es ermöglichen, die jeweils erfolgreichen Praxismuster des Anderen zu nutzen.  Die Projektaktivitäten sind für 4 Zielgruppen bestimmt: 1. Die Fachpädagogen, 2. Arbeitgeber, die Arbeitsplätze für Behinderte schaffen, 3. Sozialarbeiter, die den Stand erfassen, Informationen zu den Zielgruppen leiten und sie vernetzen, 4. Behinderte, die in den Partnerorgansationen beschäftigt sind. Im Verlaufe des Projekts finden 4 Fachseminare und eine Fachkonferenz statt, woran insgesamt 60 Personen teilnehmen (30 CZ/30DE). Daneben finden zwei Exkursionen der Arbeitgeber bei den Partnern CZ/DE statt (veranschlagte Teilnehmerzahl 20 Personen 10CZ/10DE). Das Projekt schließt 2 Arbeitspraktika für Personen mit Behinderung, die für 18 Personen mit Behinderung und 2 Betreuer (10 CZ/10 DE) vorbereitet sind. Insgesamt nehmen 20 Personen teil. Das Projekt rechnet auch mit Aktivitäten zu gegenseitigem Kennenlernen und damit zusammenhängenden Betätigungen wie gemeinsame Sportveranstaltungen und Freizeitgestaltung (1 in CZ und 1 in DE),  woran 110 Personen teilnehmen (55 CZ, 55 DE). Das Projekt unterstützt Chancengleichheit und diskriminiert niemanden wegen seines Geschlechts, seiner Rasse oder seiner ethnischen Herkunft. Es fördert die Gleichstellung von Mann und Frau.

 

Výsledek projektu: Výsledkem projektu je přeshraniční spolupráce organizací, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Obě organizace získají informace z oblasti vzdělávání, zaměstnávání a volnočasových aktivit osob se zdravotním postižením. V rámci projektu budou podpořeni odborní pracovníci, zaměstnavatelé a sociální pracovníci, kteří si společně s německými partnery budou předávat a sdílet informace, příklady dobré praxe. Rozšíříme si tak poznání o životě příhraničních partnerů. Budeme usilovat o snížení jazykové bariéry a zvýšení míry pochopení. Obě organizace předpokládají dlouhodobou spolupráci v oblasti inkluze, vzdělávání, zaměstnávání u osob se zdravotním postižením. Předpokládaná účast na projektu je 210 osob. Počty osob se během projektu mohou změnit ( dle zájmu osob o jednotlivé aktivity a specifických potřeb osob se zdravotním postižením).            

 

Ergebnis des Projekts: Ergebnis des Projekts ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Organisationen, die Menschen mit Behinderungen beschäftigen. Beide Organisationen erhalten Informationen über Ausbildung, Beschäftigung und Freizeitaktivitäten von Behinderten. Das Projekt unterstützt die fachlichen Mitarbeiter, Arbeitgeber und Sozialarbeiter, die mit ihren deutschen Partnern praktische Erfahrungen und Informationen austauschen. Damit lernen wir auch den Alltag der grenznahen Partner kennen. Wir werden uns darum bemühen, die Sprachbarrieren abzubauen und einander besser zu verstehen. Beide Organisationen setzen eine langfristige Kooperation auf dem Gebiet der Inklusion, der Ausbildung und Beschäftigung von Behinderten voraus. Wir rechnen mit der Teilnahme von 210 Personen am Projekt. Die Zahlen können sich jedoch im Verlaufe des Projekts ändern (in Abhängigkeit

 

Plán aktivit pro projekt:

25.4. 2017   D seminář Löbau s exkurzí                5 D/5 CZ + tlumočník

16.5. 2017   D exkurze Löbau dílny                       5 D/5 CZ + tlumočník

30.5. 2017   CZ seminář Liberec                             5 D/5 CZ + tlumočník

29.8. 2017   D Sportovní den Löbau                      50D/5 CZ +tlumočník

29.8. 2017   D stáž Löbau                                      5 D/5 CZ + tlumočník

5.9. 2017     CZ exkurze Liberec dílny                      5 D/5 CZ + tlumočník

19.9. 2017   D seminář  Löbau s exkurzí                 5 D/5 CZ + tlumočník

24.10. 2017 CZ stáž Liberec                                    5 D/5 CZ + tlumočník

4.12. 2017   CZ Sportovní den Liberec                     50CZ/5 D+ tlumočník

16.1. 2018   CZ seminář Liberec s exkurzí                5 D/5 CZ + tlumočník

13.3. 2018   D  Mezinárodní konference Německo   10 D/10 CZ+tlumočník

 

Projektaktivitäten:                                                                       

25.4. 2017   D Seminar Löbau mit Exkursion               5 D/5 CZ + Dolm.,

16.5. 2017   D Exkursion Löbau Werkstätten                5 D/5 CZ + Dolm.,

30.5. 2017   CZ Seminar Liberec                                5 D/5 CZ + Dolm.,

29.8.2017    D Sporttag Löbau                                    50D/5 CZ +Dolm.,

29.8.2017    D Praktikum Löbau                                   5 D/5 CZ + Dolm.,

5.9.2017      CZ Exkursion Liberec Werkstatt               5 D/5 CZ + Dolm.,

19.9. 2017   D Seminar  Löbau mit Exkursion               5 D/5 CZ + Dolm.,

24.10. 2017 CZ Praktikum Liberec                              5 D/5 CZ + Dolm.,

4.12. 2017   CZ Sporttag Liberec                               50CZ/5 D+ Dolm.,

16.1. 2018   CZ Seminar Liberec mit Exkursio n          5 D/5 CZ + Dolm.,

13.3. 2018   D  Intern. Konferenz Herrnhut                 10 D/10 CZ+Dolm.,

 

Kontakt:

Ladislav Kořínek, koordinátor projektu „K inkluzi společnou cestou”, Občanské sdružení D.R.A.K.z.s.                                

Tel: + 420 602 358 675     

email: korinek@sdruzenidrak.org

 _____________________________________

Tento projekt je podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020.

 

Das Projekt wurde von der Europäischen Union aus Mitteln des Europäischer Fonds für regionale Entwicklung mit dem Kooperationsprogramm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2014-2020 gefördert.

  _____________________________________

Pozvánky/Einladung:

Přeshraniční seminář s prohlídkou chráněných dílen v rámci projektu „K inkluzi společnou cestou” s názvem Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (25. 4. 2017) *doc *pdf

Exkurze po chráněných dílnách v německé Löbau (16. 5. 2017) *doc *pdf

Seminář a exkurze po chráněných dílnách po Liberci (30. 5. 2017) *doc *pdf

Aktivity  Sportovní den DE (29.8.2017) *doc

Pracovní stáž DE (29.8.- 31.8.2017) *doc

Seminář  CZ (18.9.2017) *doc

Seminář  DE (12.10. 2017) *doc

Pracovní stáž CZ (24.10.-26.10. 2017) *doc

Aktivity Sportovní odpoledne CZ (4.12. 2017) *doc

Seminář CZ (16.1. 2018) *doc

Závěrečná konference Löbau (29.3. 2018) *doc

 

 

 

 

Facebook

Kontakty

Adresa:
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.
Oblačná 450/1 
460 05 Liberec 5

IČO: 26636328
DIČ: CZ 26636328

Telefony:
+420 485 102 668
o.s. D.R.A.K., sociální služby


+420 485 105 349
chráněná dílna 


E-mail:
info@sdruzenidrak.org

Web: www.sdruzenidrak.org

^