Centrum ucelené rehabilitace

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

 

Centrum ucelené rehabilitace pro rodiny s dětmi do 18 let D.R.A.K.

Comprehensive rehabilitation center for families with children under 18 years of D.R.A.K.

číslo projektu: 3640049

 Projekt podpořila

 Nadace Agrofert, grant děti 111/2016 od 1.4. - 31.12. 2016 100.000,-Kč

REALIZACE PROJEKTU UKONČENA

KONTAKTY

LIBEREC TURNOV TANVALD
Bc. Miroslava Urbanová Michaela Kolářová  Bc. Zdeňka Synovcová
Tel.: 725 987 408 Tel.: 725 775 909  Tel.: 725 986 111
E-mail: urbanova@sdruzenidrak.org E-mail: kolarova@sdruzenidrak.org  E-mail: synovcova@sdruzenidrak.org
Oblačná 450/1 Antonína Dvořáka 2243     U Školky 579
460 05 Liberec    511 01 Turnov    468 41 Tanvald
LETÁK KE STAŽENÍ ZDE
 

POZOR - od 1. 3. 2015 naleznete naše kontaktní místo v Turnově na nové adrese

Antonína Dvořáka 2243

 
Kontakty na realizátora projektu
Hlavní kontaktní osoba Bc. Lenka Bobvošová

bobvosova@sdruzenidrak.org

602 440 731

Správa webových stránek Mgr. Martin Korych

korych@sdruzenidrak.org

725 952 088

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu: Centrum ucelené rehabilitace pro rodiny s dětmi do 18 let D.R.A.K.
Název projektu v AJ: Comprehensive rehabilitation center for families with children under 18 years of D.R.A.K.

Anotace:
Projekt se zaměřuje na děti se zdravotním postižením do 18 let a jejich rodiny žijící v Libereckém kraji. Jeho cílem je podpořit rodiny individuálním, skupinovým poradenstvím, které pomůže rodinám zůstat pohromadě, ukáže jim způsob práce s postiženým dítětem, naučí základy autohygieny. Pro 50 dětí s handicapem a jejich zdravé sourozence přinese volnočasové aktivity, které pomohou seberealizaci dětí bez ohledu na jejich zdravotní postižení.

Celkový cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je podpořit rodiny pečující o dítě se zdravotním postižením v jeho přirozeném prostředí s cílem minimalizovat dopad na jeho vývoj i život celé rodiny. Aktivity nabízí různé metody využití poradenství (individuální, skupinové) a zejména kontinuální a podrobnou práci s celou rodinou včetně odlehčovacích aktivit. Cílem je rozšířit služby poskytované žadatelem do dalších lokalit a posílit terénní poradenství. Kvantifikovaným cílem je podpora 45 rodin a min. 50 dětí se zdravotním postižením nebo jejich zdravých sourozenců.

Cílová skupina a její potřeby:
Cílovou skupinou projektu jsou:
a) děti se zdravotním postižením do 18 let věku;
b) rodina starající se o zdravotně postižené dítě (rodiče, prarodiče, zdraví sourozenci, pěstouni) z Libereckého kraje.

Regionálně se projekt zaměřuje na tři lokality: Liberec, Turnov a Tanvald. Děti se zdravotním postižením trpí ve většině případů dalšími nemocemi a vývojovými poruchami učení (dyslexií, dysgrafie, dysortografií, ADHD (poruchou pozornosti), LMD (lehká mozková dysfunkce). Rodiče neznají pomůcky, které by jejich dětem pomohly, myslí si, že stačí měsíční návštěva logopeda a rehabilitačního pracovníka k tomu, aby se dítě naučilo správně mluvit. Často rodiče pocházejí sami ze sociálně vyloučeného prostředí (např. dětství prožili v dětských domovech). Rodiče nemají základní kompetence pro běžný život (nakládání s penězi, zajištění lékařské péče, začlenění se na trh práce), narození postiženého dítěte je dalším problémem, se kterým se bez pomoci neumějí vypořádat. V souvislosti s regionem je dalším problémem dojezdová vzdálenost a dopravní dostupnost sociálních a lékařských služeb. Rodiny nejen, že nevědí, že by měly pravidelně navštěvovat lékaře/logopeda/pedagoga, nemají k tomu ani finanční prostředky. Hrozba toho, že péči o dítě nezvládnou a dítě bude vychováváno v dětském domově, tak narůstá. Rodiče potřebují podporu a pomoc dalších členů rodiny, někoho, s kým si o situaci mohou povídat, potvrzení, že pečují správně, ocenění.

Prioritní oblast: 2. Děti a mládež v ohrožení
Podpriorita: -
Umístění projektu (kraj/NUTS 2/místo): Liberecký / CZ05 Severovýchod / Liberec
Rozsah působnosti: Kraj
Datum zahájení realizace projektu: 01.08.2014
Datum ukončení realizace projektu: 30.04.2016
Plánovaná doba realizace projektu (měs.): 21
Souhrn rozpočtu:

Centrum ucelené rehabilitace pro rodiny s dětmi do 18 let – KÚLK odbor zdravotnictví OLP/1671/2015 podpořil Psychorehabilitační pobyt částkou 7.950,-Kč. 

KÚLK  odbor školství, mládeže a zaměstnanosti OLP/ 916/2015 podpořil projekt ,,Volnočasová a zájmová činnost s D.R.A.Kem pro děti a mládež s handicapem" v celkové částce 40 000,-Kč

Celková výše rozpočtu Výše grantu Podíl grantu v %
2 235 254,00 Kč 1 990 000,00 Kč 89,03

 AKTIVITY PROJEKTU

PORADENSTVÍ PRO RODINY SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝMI DĚTMI - INDIVIDUÁLNÍ A SKUPINOVÉ

Aktivita poskytuje poradenství pro rodiče zdravotně postižených dětí a pro děti samotné. Poradenství bude rozděleno na individuální poradnu a skupinové poradenství. Individuální poradna bude k dispozici od pondělí do pátku na třech místech (Liberec, Tanvald, Turnov). Každý den poradny bude speciálně zaměřen na jinou problematiku (sociální poradenství, logopedie, ergoterapie, používání a získání kompenzačních pomůcek KP).
Skupinové poradenství bude probíhat formou workshopu (WS), na který budou zváni odborníci z oblastí psychologie, logopedie, neurologie, rodinný poradce s cílem probrat jedno téma po teoretické i praktické stránce. WS budou využívat praktické ukázky, sebepodpůrnou skupinu, videa, způsob použití KP, následovat bude možnost individuálního poradenství. WS se uskuteční jednou za měsíc v trvání 4+2 hodin, celkový počet je 13 tematicky orientovaných WS.
Součástí aktivity je rovněž nákup kompenzačních pomůcek a vytvoření systému jejich krátkodobého půjčování pro rodiny.

TERÉNNÍ PORADENSTVÍ Koordinátorky aktivit ve třech projektových lokalitách budou poskytovat poradenství rodinám přímo v terénu. Jedná se o rodiny, které žijí často na vesnicích, v odlehlejších částech měst, nemají materiální, finanční, ani kapacitní zázemí pro návštěvu odborníků v městech. Často vůbec netuší, že jejich děti mají nějaký problém, který lze řešit včasným zásahem odborníků.
Aby mohli koordinátorky těmto rodinám pomoci, musí za nimi přímo zajet (veřejná doprava funguje max. 2x za den), příp. je vzít s sebou do města, aby mohli ukázat kompenzační pomůcku, nacvičit s dítětem její používání, využít pomoci logopeda apod.
PSYCHOREHABILITAČNÍ POBYTY Jako podpora komplexnosti služeb pro rodiny s postiženými dětmi jsou součástí projektu dva psychorehabilitační pobyty. Jedná se o víkendové motivačně aktivizační pobyty. Každý ze dvou pobytů bude zaměřen na určitou skupinu 1. na celé rodiny se ZP dětmi, 2. na zdravé sourozence ZP dětí. Cílem pobytů je podpořit zúčastněné v jejich sebevědomí, dodat odvahu k nalezení řešení problému souvisejícího s péčí o blízkou osobu a k nácviku relaxačních a odlehčovacích technik. Program zahrnuje přednášky individuálních rehabilitací a konzultace s odborníky: sociální pracovník (na jaké pomůcky, jaké dávky mají rodiny nárok), speciální pedagog/logoped (nácvik logopedických cvičení pro děti, integrace dětí se ZP do vzdělávacího proudu), rodinný poradce (jak zvládat rodinnou situaci) psycholog, odborné semináře. Součástí pobytu je i terapeutický nácvik uvolňovacích technik a odbourání stresu (arteterapie, muzikoterapie) a volnočasové aktivity zaměřené na zdravé sourozence.
Přednášky budou mít podobu WS s možností individuálního probrání vlastní situace po jejich skončení. Na každém pobytu se uskuteční 2 WS.
SLUŽBY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ DĚTI A ZDRAVÉ SOUROZENCE

Služby poskytované touto aktivitou budou mít primárně preventivní charakter. Budou se zaměřovat na děti se zdravotním postižením a na jejich zdravé sourozence. V podobě subdodávky budou pro obě skupiny zajištěny volnočasové aktivity, které umožní dětem relaxovat, odreagovat se od povinností spojených se starostí o postiženého sourozence. Pro zdravotně postižené děti budou nakoupeny speciální výtvarné, hudební nebo dramatické kroužky (keramika, sportovní činnosti). Pro děti se ZP budou tyto aktivity působit jako nenásilný výchovný a rehabilitační prostředek.
Důležitým aspektem pro obě skupiny je sociální kontakt s vrstevníky, možnost vyniknout, seberealizovat se. Aktivity budou domlouvány individuálně dle preferencí a zaměření dětí.Další službou je poskytování doučování oběma skupinám dětí. Doučování bude probíhat buď přímo v rodinách, nebo v centrech D.R.A.K.

Ke stažení

Seznam kontaktů na podpůrné služby - strana 1, strana 2

Informační podpora pro rodiny s dětmi Centrum ucelené rehabilitace D.R.A.K. - soubor ke stažení

Zpráva z psychorehabilitačního pobytu - soubor ke stažení

Pozvánky

POZVÁNKA na workshop formou skupinového poradenství, který je určen pro rodiny s dětmi v rámci projektu  ,,Centrum ucelené rehabilitace“, rodinám se  zdravotně postiženými dětmi a jejich zdravým sourozencům "Den s koňmi" (17. 11. 2014)

 

POZVÁNKA na  workshop formou skupinového poradenství, který je určen pro rodiny s dětmi v rámci projektu  ,,Centrum ucelené rehabilitace“, rodinám se  zdravotně postiženými dětmi, pedagogům, široké veřejnosti „Originální česká hračka ti P(R)OPLETE hlavu i ruce" (26. 11. 2014)

 

POZVÁNKA na seminář Centra ucelené rehabilitace D.R.A.K. ve spolupráci s Městskou knihovnou A. Marka Turnov „Autistické dítě v rodině“ a „Vzdělávání dětí s mentální retardací“ (8. 12. 2014)

 

POZVÁNKA na seminář Centra ucelené rehabilitace D.R.A.K. "Uplatnění dětí se sluchovým postižením po ukončení vzdělání a vliv znakového jazyka na vývoj dítěte" (26. 1. 2015)

 

POZVÁNKA na seminář Centra ucelené rehabilitace D.R.A.K. "Speciální přístupy v zooterapii a canisterapii
a jejich praktické využití pro děti s autismem či jiným zdravotním postižením" (16. 2. 2015)

 

POZVÁNKA na seminář Centra ucelené rehabilitace D.R.A.K. „Speciální přístupy v zooterapii a canisterapii a jejich praktické využití pro děti se zdravotním postižením“ (26. 3. 2015)

 

POZVÁNKA na seminář Centra ucelené rehabilitace D.R.A.K. „Zdravý úsměv v mateřských centrech, zubní hygiena a prevence“ (23. 4. 2015)

 

POZVÁNKA na seminář Centra ucelené rehabilitace D.R.A.K. „Zubní hygiena a prevece" (28. 4. 2015)

 

POZVÁNKA na seminář Centra ucelené rehabilitace D.R.A.K. „Dávkový sociální systém" (7. 5. 2015)

 

POZVÁNKA na seminář Logopedická péče obecně a rozvoj řeči (16. 6. 2016)

 

POZVÁNKA na psychorehabilitační pobyt (11. - 13. 9. 2015)

 

POZVÁNKA na seminář Centra ucelené rehabilitace D.R.A.K. „Logopedická péče obecně a rozvoj řeči" (23. 9. 2015)

 

POZVÁNKA na workshop formou skupinového poradenství, který je určen pro rodiny s dětmi v rámci projektu  ,,Centrum ucelené rehabilitace“, rodinám se  zdravotně postiženými dětmi, pedagogům, široké veřejnosti "Krakonošův trojboj 2015 – děti v akci" (23. 9. 2015) 

 

Psychomotorické terapie pro děti neklidné a nesoustředěné - Společné psychomotorické hry pro děti a jejich rodiče od 1.10. 2015 (opakující se akce) přiložené informace pro rodiče

 

POZVÁNKA na  workshop formou skupinového poradenství, který je určen pro rodiny s dětmi v rámci projektu  ,,Centrum ucelené rehabilitace“, rodinám se  zdravotně postiženými dětmi, pedagogům, široké veřejnosti "Péče o nos dětí se zdravotním omezením, aby nebyla rýma zátěží…….." (15. 10. 2015)

 

POZVÁNKA na  workshop formou skupinového poradenství, který je určen pro rodiny s dětmi v rámci projektu  ,,Centrum ucelené rehabilitace“, rodinám se  zdravotně postiženými dětmi, pedagogům, široké veřejnosti "Prázdninové dopoledne s koňmi" (29. 10. 2015)

 

POZVÁNKA na  workshop formou skupinového poradenství, který je určen pro rodiny s dětmi v rámci projektu  ,,Centrum ucelené rehabilitace“, rodinám se  zdravotně postiženými dětmi, pedagogům, široké veřejnosti "Čistá domácnost – bleskový průlet čistým bytem" (4. 11. 2015)

 

POZVÁNKA na  seminář formou skupinového poradenství, který je určen pro rodiny s dětmi v rámci projektu  ,,Centrum ucelené rehabilitace“, rodinám se  zdravotně postiženými dětmi, pedagogům, široké veřejnosti "Hudba v životě dítěte" (10. 11. 2015)

 

POZVÁNKA na workshop "Hudebnost a komunikační schopnosti dětí" (16. 1. 2016)

 

POZVÁNKA na seminář "ADHD (hyperaktivita s poruchou pozornosti)" (28. 1. 2016)

 

POZVÁNKA na Psychorehabilitační pobyt pro zdravé sourozence  (8. - 10. 2. 2016)

 

POZVÁNKA na seminář "Tělo jako hudební nástroj" (5. 4. 2016)

 

POZVÁNKA na průběžnou akci Psychomotorické terapie pro děti neklidné a nesoustředěné

INFORMACE PRO RODIČE KE STAŽENÍ 

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

FOTOGALERIE AKCÍ

Facebook

Kontakty

Adresa:
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.
Oblačná 450/1 
460 05 Liberec 5

IČO: 26636328
DIČ: CZ 26636328

Telefony:
+420 485 102 668
o.s. D.R.A.K., sociální služby


+420 485 105 349
chráněná dílna 


E-mail:
info@sdruzenidrak.org

Web: www.sdruzenidrak.org

^