Centrum "Přebírání D.R.A.K."

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

 

CENTRUM "PŘEBÍRÁNÍ D.R.A.K." PRO RODINY S DĚTMI

Center "prebirani D.R.A.K." for families with children

číslo projektu: 3750042

 

REALIZACE PROJEKTU UKONČENA

Kontakty

Hlavní kontaktní osoba Mgr. Tatiana Humeníková

humenikova@sdruzenidrak.org

607 013 204

Manažer projektu

Koordinátor dobrovolníků

Mgr. Bc. Vladimír Drahoš

drahos@sdruzenidrak.org

607 662 007

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu: Centrum "Přebírání D.R.A.K." pro rodiny s dětmi
Název projektu v AJ: Center "prebirani D.R.A.K." for families with children

Anotace:

Projekt zajistí vytvoření Centra pro romské děti ve věku 1-6 let a jejich matky z regionu Tanvaldsko. Děti se společně s matkami budou učit základním návykům a dovednostem, které jsou předpokladem pro úspěšný vstup do vzdělávacího procesu. Centrum bude kompenzovat nedostatečné podnětné prostředí, ve kterém děti žijí, a rozvíjet jejich řečové, grafomotorické a další dovednosti. Odpolední hodiny jsou věnovány starším sourozencům, resp. romským školákům, kterým Centrum nabídne volnočasové a doučovací aktivity. Komplexnost přístupu je zavržena prací s rodinou zacílenou na školní přípravu dětí.

Celkový cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je pomoci dětem z romských rodin zapojit se a zůstat součástí hlavního vzdělávacího proudu v ČR. Doprovodné cíle ve vazbě na jednotlivé cílové skupiny jsou následující:

  • Zvýšit dovednosti a znalosti romských dětí nezbytných pro jejich vstup do vzdělávacího proudu a ulehčit jim tak přechod do vzdělávacího procesu.
  • Zvýšit šance romských dětí na ukončení povinné školní docházky na běžných základních školách a návazně zdárně zahájit studium na střední škole.
  • Cílem je, aby rodiče aktivně podporovali své děti ve školní přípravě a příp. jim s ní pomáhali.

Cíle bude dosaženo pomocí tří aktivit, které jsou doplněny aktivitou na podporu organizace. Bude vytvořeno Centrum Přebírání, které se v dopoledních hodinách zaměří na nácvik návyků a dovedností malých dětí (1-5/6 let) a jejich matek, v odpoledních hodinách připraví volnočasový program pro sourozence, resp. starší děti matek. Práce Centra doplňuje terénní práce přímo v rodinném prostředí romských rodin s cílem pomoci dětem se školní přípravou a ukázat rodinám, jak toho lze dosáhnout. Kvantifikovaným cílem je podpora 25 romských dětí.

Cílová skupina a její potřeby:

  • Romské děti v předškolním věku od 1 do 5 let a jejich matky
  • Romské děti školního věku od 6-15 let
  • Rodiny, které mají ve svém kruhu dítě ve věku 1-15 let.

Geograficky je cílová skupina charakterizována správním obvodem obce s rozšířenou působností Tanvald. Děti předškolního věku jsou v této oblasti poměrně velkou skupinou. V sociálně vyloučené lokalitě Velké Hamry tvoří např. celou pětinu celkového počtu obyvatel lokality. Ze 110 osob lokality je 22 dětí v této věkové skupině. V lokalitě Smržovka, Tanvald, Desná, Kořenov, Velké Hamry, sdružení D.R.A.K. aktivně pracuje s 12 romskými rodinami, ve kterých je 20 dětí do 6 let. 
Potřeby: Romské děti z cílové skupiny jsou znevýhodněny nedostatečně podnětným rodinným prostředím, které jim nedokáže nahradit mateřskou školu ve věcech týkající se přípravy na vzdělávací proces. Děti před příchodem do školy nejsou vybaveny znalostmi, ani dovednostmi, které se děti z majoritní společnosti naučí v MŠ. Jedná se např. o slovní zásobu, o pracovní návyky, o sociální komunikaci ve skupině, o grafomotoriku, zrakové rozlišování. Popsané problémy se naplno projeví při nástupu dítěte do školy. Dítě nezvládá tempo, nemá osvojené návyky, které se ostatní děti naučily v kolektivu vrstevníků. Výsledkem bývá často opakování prvního roku školní docházky. Děti nejsou navíc z domova podporovány, aby se učili, rodiny jejich vzdělávání často vůbec nezajímá. Malí romští školáci tak čelí dalšímu znevýhodnění. Doma se s nimi nikdo neučí, s přípravou do školy jim nikdo nepomáhá. Rodiče buď nechtějí, nebo nevědí, jak by svému potomkovi mohli se školní přípravou pomoci. Často jsou samy matky ještě dětmi (nezřídka ještě nedosáhly plnoletosti). 
V hlavním vzdělávacím proudu jsou romské děti vyčleňovány. Neexistují zde podmínky umožňující pedagogům věnovat se těmto dětem individuálně. Důvodem je zejména velký počet dětí ve třídě, děti neučí speciální pedagogové, kteří by s dětmi uměli pracovat. V konečném důsledku je velkým problémem romských dětí udržení se na stejné základní škole v průběhu běžných 9 let povinné školní docházky. Na druhém stupni se přidávají neomluvené absence a totální ztráta zájmu o vzdělávání. Nezřídka dokončením základní školy vzdělávací ambice žáků končí.

Prioritní oblast: 3. Sociální inkluze
Podpriorita: -
Umístění projektu (kraj/NUTS 2/místo): Liberecký / CZ05 Severovýchod / Liberec
Rozsah působnosti: Kraj
Datum zahájení realizace projektu: 01.04.2015
Datum ukončení realizace projektu: 31.03.2016
Plánovaná doba realizace projektu (měs.): 12
Souhrn rozpočtu:

Celková výše rozpočtu Výše grantu Podíl grantu v %
1 010 778,00 Kč 905 607,00 Kč 89,60

Letáky ke stažení

Základní informace pro profesionály

Leták pro cílovou skupinu

Leták pro cílovou skupinu zkrácený

 

Pozvánky na akce

PLÁN AKCÍ

První veřejná akce (Sirup z černého bezu - 3. - 4. 6. 2015)

Druhá veřejná akce (Výlet do Harrachova - 26. 8. 2015) 

Třetí veřejná akce (Cesta za pokladem - 30. 9. 2015)

Čtvrtá veřejná akce (Pohádkový den - 27. 10. 2015)

Pátá akce (Pouštění draků - 30. 11. 2015)

Šestá akce (Mikulášská besídka - 5. 12. 2015)

Sedmá akce (Vánoční besídka - 21. 12. 2015)

Osmá akce (Přespání v centru - 29. - 30. 1 2016)

Státy Evropy - (13. 2. 2016)

Folklór - romská kultura (5. 3. 2016)

Rozlučková akce - 19. 3. 2016

Úrazy doma i ve městě - 25. 3. 2016 

Pozvánky na osvětové akce

Podporované studijní a učební obory v Libereckém kraji a stipendijní program Libereckého kraje pro rok 2016 (3. 11. 2015)

Stres a relaxace, řešení problémových situací (12. 11. 2015)

Očkování dětí, základní pravidla hygieny (15. 12. 2015)

Informační schůzka o školském poradenském systému (21. 12. 2015)

Informační beseda Základy prevence sociálně patologických jevů u dětí a mladistvých (14. 1. 2016) 

Přednáška a beseda Základy finanční gramotnosti a řešení dluhů (10. 2. 2016)

Přednáška a beseda Základní hygiena, paraziti mezi námi (18. 2. 2016)

Rodinný rozpočet, praktické rady a využití, zásady bezpečnosti na internetu (25. 2. 2016)

Rodinný rozpočet v praxi, významní Romové a organizace (5. 3. 2016)

Závěrečná beseda dětské lékařky - shrnutí důležitých informací (7. 3. 2016)

Pracovně-právní minimum, volná beseda ke všem tématům (19. 3. 2016)

Fotogalerie

Facebook

Kontakty

Adresa:
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.
Oblačná 450/1 
460 05 Liberec 5

IČO: 26636328
DIČ: CZ 26636328

Telefony:
+420 485 102 668
o.s. D.R.A.K., sociální služby


+420 485 105 349
chráněná dílna 


E-mail:
info@sdruzenidrak.org

Web: www.sdruzenidrak.org

^